iPool REMOTE

Licenční smlouva s koncovým uživatelem 

Uzavřená mezi společností ASEKO, spol. s r.o., se sídlem Maternova 610/5, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO: 40766471, DIČ: CZ40766471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2870, založené podle práva České republiky (dále jen „ASEKO“)

a fyzickou nebo právnickou osobou jako koncovým uživatelem (dále jen „uživatel“) 

k užívání Android mobilní aplikace iPoolRemote (dále také jen „iPoolRemote“) prostřednictvím služby GooglePlay.

1.         Úvod

1.1.      ASEKO je oprávněným nositelem autorských práv k Android mobilní aplikaci iPoolRemote. ASEKO je především oprávněna udělovat oprávnění k užití iPoolRemote uživatelům.

1.2.      Tato smlouva vymezuje jednak práva užívání iPoolRemote a dále další pravidla a podmínky, kterými se musí uživatel řídit při používání iPoolRemote.

1.3.      GooglePlay je služba umožňující distribuovat produkty uživatelům, provozovanou společností  Google: Google LLC, společnost s ručením omezeným registrovaná ve státě Delaware (USA) s ústředím na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google Ireland Limited, společnost registrovaná v Irsku s ústředím na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; Google Commerce Limited, společnost registrovaná v Irsku s ústředím na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland nebo Google Asia Pacific Pte. Limited, společnost registrovaná v Singapuru s ústředím na adrese 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City, Singapore 117371. 

2.         Licence

2.1.      ASEKO poskytuje uživateli oprávnění k užití iPoolRemote jako podlicenci. V této smlouvě je tato podlicence nazývaná dále jen jako „Licence“. Licence je poskytována ke všem částem iPoolRemote zahrnující především počítačový program a díla literární a díla grafická.

2.2.      ASEKO poskytuje Licenci jako nevýhradní a celosvětovou. Uživatel je oprávněn iPoolRemote užít zobrazováním a dalším používáním na mobilním zařízení v množství jedné aplikace iPoolRemote. 

2.3.      Uživatel je oprávněn vytvořit si především záložní nebo jinou kopii v případě, kdy je tato možnost upravena právními předpisy. Není-li stanoveno jinak, je uživatel oprávněn znovu nainstalovat software jen na shodné mobilní zařízení. 

2.4.      Uživatel není oprávněn Licenci nebo její část dále poskytnout třetí osobě. Uživatel není oprávněn Licenci převést či postoupit třetí osobě.

2.5.      Uživatel je oprávněn Licenci užít jen k nekomerčním účelům. Nekomerčním účelem je užití mimo výdělečnou činnost založenou buď na pracovněprávním vztahu, nebo na smluvním závazkovém vztahu.

2.6.      Licence se poskytuje uživateli od okamžiku nákupu Licence přes GooglePlay.

2.7.      Licence se poskytuje bezúplatně na dobu nejvýše dvou let. ASEKO i uživatel jsou oprávněni kdykoli tuto smlouvu ukončit kdykoli výpovědí s okamžitou účinností. Po uplynutí doby poskytnutí Licence nebo ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu může ASEKO nabídnout uživateli novou licenci za úplatu nebo za jiných podmínek. 

3.         Aktualizace a upgrade

3.1       Po dobu trvání Licence let bude ASEKO poskytovat neperiodické aktualizace a upgrade iPoolRemote, které mohou zahrnovat především opravy a úpravy a doplnění. V rámci Licence je uživatel oprávněn užívat iPoolRemote včetně těchto aktualizací a upgrade. 

 

3.2       Po ukončení trvání Licence nebude uživatel oprávněn dále užívat iPoolRemote, a to v žádné verzi aktualizace a upgradu. Uživatel je povinen odinstalovat, smazat nebo obdobně odstranit iPoolRemote z mobilního zařízení a iPoolRemote nijak dále neužívat. ASEKO nezaručuje, že iPoolRemote bez Licence bude i nadále funkční.

 

4.         Omezení

4.1.      Uživatel není oprávněn jakkoli iPoolRemote měnit nebo do ní zasahovat mimo zákonný minimální rozsah podle českého práva a spojovat iPoolRemote s jinými díly. 

4.2.      Uživatel není oprávněn jakkoli iPoolRemote měnit, spojovat s jinými díly, nebo do ní zasahovat, je-li na tuto smlouvu a podmínky Licence aplikován řád jiného státu, ledaže tuto možnost uživateli výslovně tento jiný právní řád umožní a současně jiný právní řád neumožňuje tuto možnost vyloučit nebo omezit. 

4.3.      Touto smlouvou není poskytována služba přímého propojení uživatele prostřednictvím jeho uživatelského účtu se zařízením ovládaným iPoolRemote přes webové rozhraní ASEKO (dále jen „doplňková služba“). ASEKO však může uživateli doplňkovou službu poskytnout. Uživatel souhlasí tím, že pokud mu je ze strany ASEKO poskytována doplňková služba, není mu zaručena její funkčnost a může být kdykoli ukončena nebo zpoplatněna a/nebo zahrnuta do nové licence ve smyslu čl. 2. odst. 2.7 výše. 

4.4.      ASEKO nenese odpovědnost za funkčnost doplňkové služby zejména z důvodu nutnosti stálého online připojení zařízení ovládaného iPoolRemote k síti internet s dostatečnou rychlostí a kapacitou, za které je odpovědný výlučně uživatel, a uživatel souhlasí s tím, že doplňkovou službu využívá výhradně na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

5.         Omezení povinnosti k náhradě škody

5.1.      Není-li právními předpisy stanoveno jinak, ASEKO odpovídá uživateli za újmu způsobenou užíváním iPoolRemote a/nebo doplňkovou službou jen do výše uhrazené odměny za Licenci s výjimkami vyloučení odpovědnosti uvedenými dále v této smlouvě.

5.2.      ASEKO nenese v souvislosti s užíváním iPoolRemote a/nebo doplňkové služby uživatelem žádnou odpovědnost za poškození zařízení ovládaného iPoolRemote a/nebo újmu na zdraví a majetku, včetně újmy na životním prostředí vzniklé v souvislosti s užíváním zařízení ovládaným iPoolRemote. 

5.3.      Uživatel je povinen řídit se při užívání zařízením ovládaného iPoolRemote veškerou příslušnou legislativou, příslušnými bezpečnostními pokyny a obecnými bezpečnostními zásadami a před jakýkoli užitím iPoolRemote a/nebo doplňkové služby vždy ověřit, zda ovládané zařízení a způsob jeho fungování je v souladu s takovou příslušnou legislativou, příslušnými bezpečnostními pokyny a obecnými bezpečnostními zásadami a zda užitím ovládaného zařízení není ohrožena bezpečnost osob nebo majetku. 

5.4.      Při změně základního nastavení jednotlivých funkcí iPoolRemote ze strany uživatele nenese ASEKO žádnou odpovědnost za případně vzniklou újmu. 

6.         Právní řád a soudní příslušnost

6.1.      Není-li právním řádem stanoveno jinak, řídí se tato smlouva a podmínky Licence právním řádem České republiky. Veškeré spory z této smlouvy budou řešeny soudy v České republice místně příslušnými dle sídla ASEKO.

6.2.      Tato smlouva podléhá omezením vyplývajícím ze smluvních podmínkám služby Google Play. V případě rozporu mezi touto smlouvou a smluvními podmínkami služby Google Play mají přednost smluvní podmínky služby Google Play.

6.3.      Tato smlouva je platná a účinná okamžikem zakoupení iPoolRemote na GooglePlay.