Bazénová chemie – čistá voda ve vašem bazénu

Bazénová chemie Čistý Bazén

Správná a účinná úprava bazénové vody tak, aby voda byla nezávadná a na pohled jiskrná, musí zahrnovat dva základní chemické procesy bazénové chemie – dezinfekci a oxidaci.

Dezinfekce navíc musí mít takzvaný reziduální účinek. To znamená, že dezinfekční účinnost musí přetrvávat v bazénové vodě po co nejdelší dobu. Jinými slovy. S chemickou úpravou vody v bazénech je nutno zajistit její dlouhodobost.

Dále musíme zabezpečit dostatečně silný oxidační účinek, aby za použítí bazénové chemie došlo k rozkladu všech organických zbytků usmrcených bakterií, řas, plísní, kvasinek a virů. Základní princip boje chemie v bazénech je tudíž pořád stejný. Usmrtit (dezinfikovat), spálit (oxidovat) a zamezit dalšímu množení (reziduální dezinfekce).

Proto se používají přípravky bazénové chemie a zařízení na úpravu bazénové vody, jako je filtrace a dávkovací automaty na chemické ošetření vody. Navíc platí velmi přísná hygienická pravidla daná vyhláškou č. 135/2004Sb na fyzikální a chemické požadavky na jakost vody v bazénech.

Ta předepisuje následující základní fyzikální požadavky na jakost vody v bazénech:

volný chlor 0,3 – 0,5mg/l pro teplotu vody 24 – 26°C
0,5 – 0,8mg/l do 32°C
0,7 – 1,0mg/l nad 32°C
vázaný chlor <0,3mg/l zjistíme z rozdílu chloru celkového a volného pH 6,5 – 7,6 doporučujeme 7,0 redox potenciál mV > 750 ± 20 pro pH 6,5 – 7,3
> 770 ± 20 pro pH 7,3 – 7,6
průhlednost nerušený pohled na celé dno
Aby voda ve vašem bazénu byla čirá a nezávadná a odpovídala hygienickým požadavkům je nutné, aby byla filtrována a upravována bazénovou chemií. Následující postupy zajistí vodě ve vašem bazénu nejvyšší kvalitu.

Filtrace:

Voda je nasávána čerpadlem ze dna bazénu jeho výpustí a z povrchu bazénu skimery nebo přepady přes oběhové čerpadlo do filtru, kde se čistí a pak je vytlačována tryskami zpět do bazénu. Vlastní filtr obsahuje pískovou náplň, ve které se zachycují nerozpustné nečistoty obsažené ve vodě. Po určité době filtrování dojde k zanesení písku, takže se stává pro vodu těžko prostupný. Písek je proto nutné proprat. Propírání se provádí tak, že se voda přivádí do filtru v opačném směru než při filtračním procesu. Dochází k zvíření písku a uvolňování nečistot, které písek zachytil. Tímto způsobem se voda odvádí do odpadu. Maximálního filtračního účinku můžeme dosáhnout výměnou běžné pískové náplně za speciální náplň ZEOGRAIN, jejíž filtrační účinnost je v porovnání s pískem nedosažitelná.

Filtrační zařízení by mělo být v provozu tak dlouho, aby se celý objem bazénu alespoň 3x celý profiltroval. Přitom je nutné dbát, aby filtr byl osazen dostatečně výkonným čerpadlem. To by mělo umožnit prohnat celý objem bazénu filtrem cca za 3 – 4 hodiny. To znamená, že při objemu bazénu 30 m3 by měl být výkon čerpadla 10 m3 za hodinu. Filtrace bez správného chemického ošetření však sama o sobě nezabezpečí požadované parametry vody. S filtrací úzce souvisí termín flokulace:

Čiření neboli flokulace:

Tento postup zajistí, že i ty nejjemnější částečky nečistot způsobující nepatrný zákal, se shluknou do větších tak, že je zachytí filtr vaší čističky. Výsledkem je pak naprosto jiskrně čirá voda. Základem flokulantů jsou nejčastěji roztoky síranu hlinitého nebo modernější polyaluminiumchloridy. Používání flokulantů výrazně zlepšuje kvalitu a průhlednost vody. Jejich používání však vyžaduje dobrou znalost a kontrolu. Příliš velká dávka nebo příliš častá může způsobit zakalení. U domácích bazénů a whirlpoolů doporučujeme používání kapaliny na snižování pH s flokulačním účinkem PURE WATER nebo občasné např. 1x za týden nadávkování flokulantu. Poté musí filtrační zařízení běžet minimálně 3 hodiny. Následně je nutné propláchnutí filtru.

Úprava pH (kyselosti):

Ta je důležitá pro zajištění funkce dezinfekčních prostředků a zásadní měrou ovlivňuje šetrnost vody vůči vaší pokožce. Má vliv i na korozní účinky. Hodnota pH vyjadřuje kyselost či zásaditost vody a označuje se stupnicí 0 – 14. Hodnotu pH 0 – 7 vykazují látky kyselé a pH 7 – 14 látky zásadité. Bazénová voda by měla mít pH 6,5 – 7,6. Voda s touto hodnotou pH je šetrná k vaší pokožce a zajišťuje dostatečnou účinnost dezinfekčních prostředků. Nejčastěji se pH v bazénové vodě upravuje směrem dolů neboť dávkování dezinfekce pH zvyšuje. Na úpravu se tak nejčastěji používají kapaliny s označením pH-. Jsou to většinou silné kyseliny. Úprava pH směrem nahoru není tak častá a většinou se vyskytuje u venkovních bazénů ošetřovaných kyslíkovou chemií nebo u bazénu ošetřovaných plynným chlorem. Používají se proto přípravky s označením pH+. Přitom je pH vody ovlivňováno řadou faktorů a jeho regulace na požadované hodnotě je bez použití automatických regulátorů téměř nemožná. Společnost ASEKO nabízí řadu dávkovacích automatů pod označením ASIN Aqua. Ty automaticky regulují pH vody. Elektroda kontinuálně měří pH a regulátor vyhodnotí množství korekční kapaliny vstříknuté dávkovacím čerpadlem do vody a tím udržuje hodnotu pH na přednastavené hodnotě. Správná hodnota pH se ideálně pohybuje v rozmezí 6,5 – 7,6 v závislosti na použitém typu dezinfekčního prostředku.

Dezinfekce vody:

Nejdůležitější část celého procesu úpravy bazénové vody tvoří její dezinfekce. Dezinfekce zajišťuje, aby se ve vodě nemnožily choroboplodné organizmy, jako bakterie, viry, plísně, kvasinky, houby a řasy, na pohled byla jiskrná bez zákalu. Ideální dezinfekční prostředek pro bazénovou vodu musí v sobě zahrnovat jak proces biocidní (likvidace všech mikroorganizmů), tak oxidační (likvidace bílkovinných struktur a zákalů). Další důležitou podmínkou je i vlastnost reziduální (po nadávkování musí ochranná koncentrace vydržet po určitou dobu v celém objemu bazénu). Přesná dávka dezinfekčních činidel zajistí nezávadnost a přitom voda zůstává bez pachů a agresivity vůči vašemu tělu.

Všechny shora uvedené problémy za Vás vyřeší dávkovací automaty ASIN AQUA, které zajišťuje firma Aseko.

Chlorová dezinfekce a bezchlorová dezinfekce vody SANOSIL

Nejúčinnější a zároveň nejběžnější dezinfekční látkou používanou při bazénové chemii je chlor. Chlor se používá pro dezinfekci vody již 100 let. Jeho účinky a funkce jsou za tu dobu velmi dobře známé. Jeho výhodou je, že v sobě spojuje dezinfekční i oxidační účinek s reziduálním charakterem.

používání chloru splňuje požadavky současné legislativy
chlorová chemie je cenově nejdostupnější
analytické metody pro zjišťování chloru jsou velmi propracované
chování chloru ve vodě je výhodné z hlediska regulačního mechanizmu
Co je to volný chlor:

Pojmem volný chlor označujeme sumární koncentraci následujících chlorových sloučenin: chlornanů, kyseliny chlorné a molekulárního chloru. Nejvyšší dezinfekční účinnost má však kyselina chlorná HOCL a molekulární chlor. Obsah volného chloru v bazénové vodě se musí pohybovat v rozsahu 0,3 – 1.5 mg / l podle teploty vody. Jižní státy mají povolené koncentrace do 3 mg/litr. S klesajícím pH se zvyšuje dezinfekční účinnost, ale zároveň se zrychluje i rozklad chlornanu a tím se zvyšuje i spotřeba.

Co je to vázaný chlor:

Tímto pojmem se nazývají sloučeniny chloru vázané na organické sloučeniny. Nejčastější formou vázaného chloru jsou tzv. chloraminy. Ty nejčastěji způsobují typický bazénový zápach. Většina sloučenin vázaného chloru jsou jedovaté, dráždivé a proto je nutné množství vázaného chloru pečlivě sledovat. Hygienický limit pro obsah vázaného chloru je 0,3 mg/litr. Nejjednodušším způsobem, jak se vázaného chloru zbavit, je pravidelná superchlorace pomocí přípravku SUPERCHLOR. Jedná se o rychlerozpustnou formu chlornanu vápenatého. Po jeho aplikaci dojde přechodně k extrémnímu nárůstu koncentrace chloru ve vodě, ale zároveň k úplnému odstranění chloru vázaného. Další možností jak omezit vznik vázaného chloru je instalace podpůrných zařízení, jako jsou ozonizace nebo UV lampy.

Ozonizace:

Použití ozonizace je nepřekonatelné pro její velmi silný oxidační i dezinfekční účinek. Ozon je pro vše žijící ve vodě opravdová smrtící zbraň. Vše co se dostane do styku s ozonem zhyne a zároveň zoxiduje. Potíž ovšem nastane, pokud se budeme zajímat o reziduální účinek tohoto způsobu ošetření vody. Ozon je tak extrémně reaktivní, jeho trvající účinek je prakticky nulový. Tento fakt znemožňuje samostatné použití ozonu jako dezinfekčního prostředku. Proto se tento způsob dezinfekce vždy používá v kombinaci s chlorem. Tato kombinace přináší řadu výhod. Ozon svým silným oxidačním účinkem likviduje organické nečistoty, ze kterých vzniká vázaný chlor, a navíc rozkládá již vzniklý vázaný chlor! Následně dávkovaný chlor již nemůže ve větší míře zreagovat na vázaný a je vlastně do vody přidáván pouze pro jeho funkci trvající dezinfekce. Vzhledem k tomu, že Vyhláška č. 135/2004 Sb. uvádí limitní koncentraci ozonu v bazénové vodě 0,05 mg/l, je nezbytné, aby za ozonizačním stupněm byl v technologii úpravny bazénové vody zařazen filtr s aktivním uhlím. Tento filtr plní dvě funkce: likviduje zbytkový ozon, a také zachytává zbytky organických nečistot. Takže ozoninazace je super, ale bez chloru nepoužitelná.

UV lampy:

UV záření jimi produkované má spolehlivý dezinfekční účinek podobně jako ozon. Jen je potřeba ohlídat to, aby instalovaná lampa měla dostatečný výkon vzhledem k protékajícímu množství vody a aby byla správného typu. Nedostatek UV lamp však spočívá, stejně jako u ozonizace, v tom, že jejich dezinfekční účinek je pouze místní. Vydezinfikují vodu v místě, kde přichází do kontaktu s jejich zářením, ale nezabrání další mikrobiologické kontaminaci a následnému pomnožení mikroorganizmů. Vysoká energie záření v místě aplikace spolehlivě usmrcuje mikroorganizmy a dokonce i rozkládá organické sloučeniny a vázaný chlor. Takže aplikace UV záření při úpravě bazénové vody v kombinaci s použitím chloru omezuje nežádoucí efekty chlorace – zápach po chloru, dráždění očí a sliznic. UV lampy je nutné pro jejich správnou funkci pravidelně čistit a vyměňovat, protože stárnutím velmi rychle ztrácejí účinnost.

Metody chlorové dezinfekce:

Chlor se do vody může dostat několika způsoby. Nejčastější u malých bazénů je přímé dávkování chlorové dezinfekce obsahující účinnou látku chlornan sodný. K jejímu dávkování se používají tzv. dávkovací čerpadla. Ta jsou peristaltická (hadičková) – vhodná pro menší bazény, nebo membránová pro dávkování většího množství chloru. Stále častěji se začíná používat systém chlorové dezinfekce, kdy chlor získáváme elektrolýzou běžné soli (NaCl). Ta se nechá rozpustit v bazénové vodě. Stykem slané vody s elektrodami elektrolyzéru pak dojde k uvolnění chloru do vody. Mnoho majitelů těchto zařízení se mylně domnívá, že tento způsob dezinfekce nevyžaduje žádnou regulaci. Výsledek je pak stejný, jako bychom do bazénu nalévali chlorovou dezinfekci jen tak podle oka. U velkých bazénů se pak nadále používá dávkování plynného chloru. Je totiž ze všech zdrojů chloru nejlevnější.

Elektrolýza slané vody

Někteří dodavatelé těchto technologií uvádějí, že se jedná o bezchlorovou dezinfekci vody. To je však tvrzení klamné. Většina z vás ví, že sůl se chemicky nazývá chlorid sodný. Už z názvu je patrné, že chlor je v soli přítomen!

A právě elektrolýzou soli, tj. chloridu sodného, vzniká ve vodě chlornanový aniont, což je ve výsledku úplně stejný volný chlor, jaký je ve vodě přítomen při dávkování kteréhokoliv chlorového přípravku. Oproti dávkovaní chlorových přípravků má tato metoda chlorace zásadní výhodu. Průchodem vody kolem elektrod, na kterých se chlor uvolňuje, dochází k likvidaci všech sloučenin vázaného chloru. A jak jsme si již řekli, ten je zodpovědný za zápach a dráždění. To znamená, že tato metoda je téměř ideální. Funguje jako kombinace dávkování chlorových přípravků a UV lampy. Dalším pozitivem této metody jsou příznivé účinky slané vody na pokožku. Částečným problémem při použití této technologie je fakt, že slaná voda má korozivní účinek. Ten lze však eliminovat použitím materialů a zařízení odolných slané vodě.

Bezchlorová dezinfekce SANOSIL

Nejúčinější bazénová dezinfekce na trhu. Bez zápachu, bez dráždění.

SANOSIL využívá synergického efektu dvou základních komponent. Peroxidu vodíku, ten zajišťuje oxidační složku přípravku, a koloidního stříbra, které zabezpečuje širokospektrální dezinfekci bazénové vody. Výsledek stojí za to. SANOSIL má široký rozsah účinnosti proti bakteriím, virům, houbám, plísním. Kombinovaný efekt oxidace a oligodynamiky stříbra vytvořil dvoufázový produkt, který je na rozdíl od jiných dezinfekčních prostředků schopný zničit biofilmy. Tento proces je velmi důležitý při ničení virů a bakterií, které vytvářejí takzvané biofilmy. Jedná se o přirozenou ochranu. Kyslík, oddělený z peroxidu vodíku, ničí biofilm, čímž umožní stříbru bez překážek zničit bakterie nebo viry.

KOLOIDNÍ STŘÍBRO je dokonalý, přírodní, netoxický, bezpečný prostředek proti bakteriím, virům, plísním a jednobuněčným parazitům bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Koloidní stříbro likviduje pouze jednobuněčné organizmy, nikoli vícebuněčné parazity, i když ani k těm se nechová přátelsky. Naštěstí pro nás je jednobuněčných mikrobů víc než 97 % všech druhů. Patří k nim původci 670 klasifikovaných chorob podle seznamu Světové zdravotnické organizace: z dlouhého seznamu jmenujeme za bakterie koky, enterokoky, mikrokoky, streptokoky, stafylokoky, stomatokoky, pneumokoky, meningokoky, bakteriodae, neiserie, helicobacter pylori, klostritida, Escherichia coli a další koliformy, salmonely, Bacilus aurelus a jiné bacily, za viry HIV, herpetoviry, chřipkové viry a další, za houby a plísně kandidy, giardie, trychomony apod.

Srovnávací tabulka mezi účinkem SANOSILU a chloru

SANOSIL CHLOR
Délka účinku velmi dlouhá krátká, závislá na teplotě a intenzitě slunečního záření
Citlivost na světlo téměř nulová střední
Citlivost na teplotu téměř nulová při zvýšené teplotě nastává silný rozklad
Vliv na pH neutrální zvyšuje pH
Nutná doba styku k zabití bakterií střední krátká
Vliv čpavku –
močoviny do 5mg/l nula tvorba chloraminu
Vznik zápachu ne ano
Změna chuti ne ano
Nebezpečí poškození při předávkování prakticky nulové ano